อ่านต่อหน้าถัดไป

 
         
    เกาะแสมสาร เป็นพื้นที่หลักในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติของเยาวชนที่มีความสนใจธรรมชาติ โดยเป็นการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เยาวชนสามารถเลือกศึกษาทรัพยากรที่สนใจบนเกาะแสมสารได้ทั้งทรัพยากรบนบกและในทะเล โดยกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกาะแสมสารเริ่มต้นขึ้นจากการที่กองทัพเรือได้น้อมเกล้าฯ ถวายเกาะแสมสารเข้าร่วมสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มีการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริให้ดำเนินงานที่เกาะแสมสารคล้ายคลึงกับเกาะปอร์โครอลล์ของประเทศฝรั่งเศส กล่าวคือ เป็นทั้งแหล่งศึกษาและแหล่งสร้างจิตสำนึก และทรงมีพระราชกระแสแนะนำแนวทางการสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เยาวชนไว้หลายครั้ง
 
 
   


ครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2544 ด้วยมีพระราชกระแสที่ว่า
          "เมื่อบุคคลต่างๆ ได้มาศึกษาแล้วก็ทราบว่าพืชต่างๆ และต่อไปก็ต้องการศึกษาเรื่องสัตว์ สิ่งมีชีวิตและธรรมชาติต่างๆ ของพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เมื่อสนใจแล้ว ก็จะมีความรู้สึกอยากจะปกปักรักษา ไม่ทำลายให้เสียหายสูญสิ้นไป ก็เป็นการช่วยอนุรักษ์เป็นอย่างดี"

            ความข้างต้นจึงเป็นที่มาของงานเรียนรู้ทรัพยากรทะเล ณ เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกับกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ (นสร.กร.ทร.) ที่จะทำให้เกาะแสมสารเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ โดยการนำทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะแสมสารมาเป็นปัจจัยในการเรียนรู้

           งานเรียนรู้ทรัพยากรทะเล เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เยาวชนเกิดการเรียนรู้จากการเลือกศึกษาทรัพยากรตามที่ตนสนใจ โดยจะได้รับการฝึกอบรมปฏิบัติการกระบวนการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติตามกรบะบวนการทางวิทยาศาสตร์จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้เยาวชนเกิดทักษะในการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัจติอันเป็นพื้นฐานการศึกษา วิจัย โดยสามารถศึกษาทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเนื่องต่อ ในนามของสมาชิกชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.  (RSPG BIOLOGIST CLUB) ได้ต่อไป
         
          จากเยาวชนรุ่นเยาวที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเกาะแสมสารและเกิดความประทับใจในทรัพยากรธรรมชาติอันงดงาม เกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้ เพื่อเลือกศึกษาทรัพยากรตามความสนใจของตน ทั้งบนบก และในทะเล เพื่อที่จะวางแผนในการศึกษาทรัพยากรนั้นต่อไป ได้แสดงความคิดเห็นในการเลือกศึกษาทรัพยากรไว้ดังเช่น

         "เราอยากศึกษาเพรียงหินที่เกาะอยู่ตามโขดหินและเสาสะพาน"

         "แต่เราชอบต้นไม้ เราจะศึกษาต้นโพทะเล ดูสิ ดอกของมันมีสองสีสวยมากเลย"

         "เพื่อนๆ มาดูนี่เร็ซ พวกไลเคนที่เกาะอยู่ตามเปลือกไม้ก็น่าสนใจนะ"

          งานชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. ได้สนับสนุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ โดยการจัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ ศึกษา วิจัย โดยการสัมผัสทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่วิทยาการ ร่วมในการสนองพระราชดำริฯ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาต่อไป เยาวชนรุ่นเยาว์เหล่านี้จึงเดินทางมาที่เกาะแสมสารในทุกวันหยุด หรือช่วงเวลากิจกรรมของโรงเรียน โดยจะมีคุณครูมาร่วมศึกษาพร้อมกับนักเรียนด้วย ทรัพยากรที่เยาวชนเลือกศึกษามีมากมาย ทั้งทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ เช่น หินชนิดต่างๆ ไลเคน ปลวก ต้นมะนาวผี ต้นมะกล่ำตาหนู ต้นโกงกางใบใหญ่และโกงกางใบเล็ก ต้นโปรงแดง ต้นโพทะเล ต้นหญ้าลอยลม ต้นผักบุ้งทะเล กลุ่มปลาทะเล ปูแสม ปูเสฉวน เม่นทะเลดำหนามยาว ปลิงทะเล และดาวทะเล ฯลฯ

อ่านต่อหน้าถัดไป

บทความโดย : แพรวพรรณ พัฒยุติ และ กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์
ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 
   


 
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.