วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๓ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก  เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี การจัดกิจกรรมมุ่งเน้นในการเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งฝึกความสามัคคี การเคารพกฎ ระเบียบ การมีน้ำใจ นอกจากนั้นยังได้รับความรู้ และความสนุกสนานอีกด้วย เช่น กินวิบาก ต่อภาพทายปัญหา เหยียบลูกโป่ง ต่อจิ๊กซอว์  เก้าอี้ดนตรี และบิงโก ซึ่งมีภาพกิจกรรมดังนี

 
         
     
 
     
         
         
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.