สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราขกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการ
ทรัพยากรไทย: ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ
ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2550 : แฟ้มภาพ

 
         
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการ
หน่วยงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.-ทร.ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน
เปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย"
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี :
แฟ้มภาพ
 
         
      เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2553 พิพิธภัณฑ์ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการเรียนรู้ทางธรณีวิทยา" แก่เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์  โดยมี ผศ.วิโรจน์ ดาวฤกษ์ จากภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้นำไปสู่ผู้เยี่ยมชมต่อไป :  แฟ้มภาพ  
         
      เสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สร้างเสริมให้เด็กเติบโตขึ้นไปเป็นเยาวชนที่ดี มีคุณภาพ และมีคุณค่าต่อสังคม ทั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมที่สอดแทรกความสนุกบันเทิงและความรู้มากมายแก่เด็กๆ ที่มาร่วม :  แฟ้มภาพ  
         
      ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม พ.ศ.2551 คณะเจ้าหน้าที่บริษัทไทยประกันชีวิตจำนวน 37 คน พี่เลี้ยงอาสาสมัคร
จำนวน 40 คน เจ้าหน้าที่จากบ้านโฮมฮักจำนวน 3 คนและน้องๆ บ้านโฮมฮักจำนวน 40 คนได้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ในนามของโครงการ “หนึ่งคนให้...หลายคนรับกับไทยประกันชีวิต ฮักน้อง...บ้านโฮมฮัก”
: แฟ้มภาพ
 
         
      ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2551 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และได้เดินทางไปศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล ที่เกาะแสมสาร ซึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น
การศึกษา เรียนรู้ จากการสัมผัสทรัพยากรจริง ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางด้านธรณีวิทยา
พืชพรรณไม้ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตามแนวปะการัง : แฟ้มภาพ
 
         
      ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม พ.ศ.2551 คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนซางตาครูสคอนแวนต์ กทม.ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เจ้าหน้าได้บรรยายที่มา และความสำคัญของ พิพิธภัณฑ์ฯ และได้นำชม สาระ ความรู้ทั้งบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้านนอกอาคาร และภายใน
อาคารพิพิธภัณฑ์ฯ รวมถึงได้เดินทางไปเกาะแสมสาร เพื่อศึกษา
ทรัพยากรตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเลอีกด้วย
: แฟ้มภาพ
 
         
     


ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ต.กุดจอก กิ่ง อ.หนองมะโมอง จ.ชัยนาท ได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย พักค้าง 1 คืน และเดินทางไปศึกษาทรัพยากรธรรมชาติที่เกาะแสมสาร ฝึกดำน้ำ ศึกษาระบบนิเวศใต้ทะเลบริเวณเกาะปลาหมึกฯ : แฟ้มภาพ

 
         
      เดือน กันยายน 2551 ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย พักค้าง 1 คืน และเดินทางไปศึกษาทรัพยากรธรรมชาติที่เกาะแสมสาร โดยคณะครูและนักเรียนได้เดินทางมาข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล ซึ่งได้รับทั้งสาระ ความรู้ ความสนุกสนานจากกิจกรรมสันทนาการเชิงวิชาการ รวมทั้งการออกกำลังกายยามเช้าริมทะเล และระเบียบวินัย ในชีวิตประจำวันจากพี่ๆ ทหารอีกด้วย : แฟ้มภาพ  
         
      เมื่อวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2551 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุ จส ๑๐๐ และการทางพิเศษ บริษัท แปซิฟิก คอเปอร์เรชั่น จำกัด จำนวน 96 คน ได้จัดกิจกรรม “ทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ปี 51” ซึ่งได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และได้ร่วมกิจกรรมปลูกพรรณไม้ป่าชายเลน บริเวณพื้นที่ศึกษาทดลองปลูกพรรณไม้ป่าชายเลน เกาะแสมสาร : แฟ้มภาพ

 
         
      เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551คณะเจ้าหน้าที่จากองค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.วช.) นำโดย
ดร.จารุจินต์ นภีตะำภัฎ ผู้อำนวยการกองวิจัยธรรมชาติวิทยา อพ.วช. และนักวิชาการ ได้ มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ และเกาะแสมสาร โดยมี นอ.อาภากร อยู่คงแก้ว ผอ.พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย พร้อมนักวิชาการ ให้การต้อนรับและนำชมสถานที่ จากนั้นร่วมประชุม หารือเรื่องการร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2551 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จังหวัดชลบุรี : แฟ้มภาพ

 
         
      ค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2551 สำหรับคณะครูและนักเรียนจาก ร.ร เตรียมอุดมศึกษ กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2551 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ
ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี : แฟ้มภาพ
:
 
         
      ค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2551 สำหรับคณะครูและนักเรียนจาก ร.ร สิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฏาคม 2551 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ
ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี : แฟ้มภาพ
 
         
     

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2551 โครงการคณะนักเรียนจีนเยือนไทย ตามโครงการเครือข่ายเยาวชนเพื่อนประเทศไทย จำนวน 162 คน ได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ีรวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ เกาะแสมสาร และปลูกพรรณไม้ป่าชายเลน บริเวณพื้นที่ศึกษาทดลองปลูกพรรณไม้ป่าชายเลน : แฟ้มภาพ

 
         
      คณะบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมและร่วมทำกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2551 : แฟ้มภาพ
 
         
      คณะบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ระหว่างเดือนเมษายน 2551
: แฟ้มภาพ
 
         
      พลเรือโท ไพโรจน์ แก่นสาร นำคณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท hp เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ ในโอกาสนี้ ผู้จัดการบริษัท hp
ได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อสมทบทุนการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทยอีกด้วย

ประมวลภาพ ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ ในเดือนมีนาคม 2551 : แฟ้มภาพ
 
         
   
  ค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2551 สำหรับคณะครูและนักเรียนจาก ร.ร.วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2551 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ
ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี : แฟ้มภาพ

 
         
   
  คณะนักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลที่สนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
ระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2551 : แฟ้มภาพ
 
         
   
  คณะบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2550 ถึง
เดือนมกราคม 2551 : แฟ้มภาพ
 
         
   
 

น.อ.อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมขาติวิทยา เกาะและทะเลไทย มอบของขวัญและรางวัล
แก่เด็กๆ ที่เข้ามา เที่ยวชมและร่วมกิจกรรม "งานวันเด็กแห่งชาติ" ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2551 ที่ผ่านมมา : แฟ้มภาพ

 
           
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.