กระบวนการเรียนรู้ทางธรณีวิทยาเป็นหนึ่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ซึ่งเป็นการเรียนรู้บนพื้นฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยที่มีความหลากหลายของทรัพยากรทางธรณีวิทยาอยู่โดยรอบบริเวณพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์  ซึ่งในการนำองค์ความรู้ไปสู่เยาวชนนั้น ผู้ให้ความรู้จะต้องมีความเข้าใจ และถ่ายทอดสู่เยาวชนด้วยความถูกต้อง

             การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการเรียนรู้ทางธรณีวิทยา” จึงเกิดขึ้น โดยการสนับสนุนของผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ “ผศ.วิโรจน์  ดาวฤกษ์” จากภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มาบรรยายและปฏิบัติการให้กับคณะเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เพื่อนำแนวทาง และองค์ความรู้ไปสู่ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้

 
         
     


 

 
     
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.