ประมวลภาพคณะบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เดือนเมษายน 2551  
         
     
     
ผอ.พิพิธภัณฑ์ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป
ให้กับคณะชมรมพนักงานเกษียณอายุ
สโมสร การไฟฟ้านครหลวง
คณะชมรมพนักงานเกษียณอายุ
สโมสรการไฟฟ้านครหลวงชมวีดีทัศน์

คณะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟัง
บรรยายสรุปและชมวีดีทัศน์ก่อนชม
พิพิธภัณฑ์ ฯ

     
     
เยาวชนค่ายยุวนาวีฟังบรรยายสรุป
และรับชมวีดีทัศน์

คณะของนายพลเรือฟังบรรยายสรุป
จาก ผอ.พิพิธภัณฑ์ฯ และชมวีดีทัศน์

ผอ.พิพิธภัณฑ์ฯกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป
การดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ให้กับคณะ
นายทหารจาก สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพเรือ
     
     
ผอ.พิพิธภัณฑ์ นำคณะนายทหารจาก
สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพเรือ
ขึ้นสักการะศาลพระเจ้าตากสินมหาราช
ผอ.พิพิธภัณฑ์ฯ นำคณะ
นายทหารสำนักงานปลัดบัญชี ทร.
ขึ้นชม พิพิธภัณฑ์ฯ
เข้าชมนิทรรศการ อาคารหลังที่ 1


     
     
เดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ฟังบรรยายเนื้อหาของนิทรรศการ
จากมัคคุเทศก์
 
         
         
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.