"การศึกษาปริมาณและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอน"

"ความหลากชนิดของหอยทะเลจิ๋วในบริเวณหมู่เกาะ"

"ชนิดและปริมาณของหอยทะเลในแหล่งหญ้าทะเล"

"วศ.ทร.กับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้"

"สิ่งมีชีวิตในแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะแสมสาร"

"อศ.ทร.กับการสำรวจคุณภาพน้ำทะเล"

"เอคไคโนเดิร์มบริเวณเกาะขามและเกาะฉางเกลือ"

"โครงการวิจัยหญ้าทะเล"

"โครงการเพาะขยายพันธุ์ปะการังแบบอาศัยเพศ"

"โครงการเพาะเลี้ยงสาหร่ายช่อพริกไทย"

"การใช้ประโยชน์สารสกัดน้ามันจากพืชสมุนไพรมะนาวผี"

 
     
   
 
       
       
       
 
 
@ 2007 www.tis-museum.org.. All rights reserved.
This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 6.0+ at a minimum screen resolution of 1024 x 768,
A minimum modem connection speed of 56Kbps. Also required Flash plug-in.